Velkommen

Kunnskaper utvikles gjennom erfaring, undervisning, veiledning og forskning. Nye små og store brikker legges til i et puslespill som gravis gir oss innsikt og forståelse. Det kan skje i små og store sprang, gjerne over generasjoner. Ny og gammel erkjennelse møtes og gir muligheter til en dypere forståelse. Av og til går erkjennelsen i sirkler der gamle kunnskaper blir tatt frem og fornyet. Andre ganger er det godt at gammelt tankegods blir lagt bort, vraket og glemt. Tankene rundt menneskerettigheter har ingen lang historisk tradisjon, heller ikke tankene om likeverd og menneskeverd. Demensstudien i Nord-Norge retter seg mot den største aldringssykdommen i Norge, mot en gruppe mennesker som har vært nedprioritert over mange år både når det gjelder utredning, diagnostikk, behandling, forskning og pleie- og omsorg. Vi ønsker å bidra med en liten brikke i puslespillet og løfte disse menneskene og deres sykdom frem i et litt klarere lys.

Litt historikk

Demensstudien i Nord-Norge startet i 2000 med et ønske om å videreutvikle tjeneste- og omsorgstilbudet for personer med demens i tilknytning til Kompetanseprosjektet i Steigen. Kommunen ble i 1998 tildelt midler bl.a. fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til kompetanseprosjektet og midler til interkommunal legevakt i Nord-Salten. HOD bevilget samtidig penger til Ressurskommuneprosjektet (senere Nasjonalt senter for distriktsmedisin) og Program for forskning og fagutvikling i allmennmedisin, begge knyttet til Institutt for samfunnsmedisin (ISM), Universitetet i Tromsø (UiTø). Les mer...