Orientering for publikum

Demensstudien i Nord-Norge er en interkommunal studie av personer i aldersgruppen 65 år og eldre som nylig har fått påvist demens, i hovedsak Alzheimer’s sykdom. Deltakerne inkluderes fortløpende på diagnosetidspunktet fra en befolkning på vel 11000 innbyggere i denne aldersgruppen. Studien skal undersøke effekten av systematiske og tilrettelagte stimuleringstiltak hos pasienter med Alzheimers sykdom. I tillegg vil vi undersøke om det mest brukte medikamentet til symptomatisk behandling av hukommelsessvikt, Aricept, har effekt ut over det som oppnås ved stimulering. Til sammen ni kommuner deltar i studien. Av disse er fem intervensjonskommuner der pasientene får systematisk stimulering og fire kontrollkommuner der pasientene får vanlig pleie og omsorg.
Hver pasient i begge kommunegruppene vil på tilfeldig grunnlag få enten Aricept eller juksemedisin (placebo). Både pasient, pårørende, behandler og studieledelse er ukjent med hvem som får hva. Studien går over tre år med oppstart i januar 2006. Pasienter inkluderes i studien de første to årene, og alle som inkluderes skal følges med regelmessige tester av funksjonsnivå i ett år.
Til sammen 200 pasienter er planlagt inkludert.

Steigen kommune er vertskommune for prosjektet og har arbeidsgiveransvar og regnskaps- og revisjonsansvar Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, har faglig ansvar for metode/design, epidemiologi og statistikk. Karolinska Institusjonen, Stockholm, har faglig ansvar for kompetanse på demens.

I samsvar med hovedprotokollen blir pasienter rekruttert til studien etter utredning og diagnostikk i primærhelsetjenesten. Tempoet i rekrutteringen har vært så lavt at det ble nødvendig å gjennomføre en protokollendring. Fra primo juni 2007 gjennomføres en screening av hukommelsessvikt av hele befolkningen 65 år og eldre i de ni kommunene. Hver innbygger for tilsendt et spørreskjema med svarkonvolutt. Alle som rapporterer hukommelsessvikt blir innkalt til en etterundersøkelse i sin hjemkommune i løpet av høsten 2007, og de som fyller kriteriene (Alzheimers sykdom) blir spurt om å delta i hovedstudien.

Både hovedstudien og screeningen er godkjent av Regional komité for medisinske forskningsetikk i Nord-Norge, Datatilsynet, Statens legemiddelverk, Personvernombudet for forskning, Sentralkontoret for folkeregistret og Sosial- og helsedirektoratet.

Studien har i tillegg fått godkjent biobank for genotyping, spinalvæske og blodprøver.

Denne studien kan få betydning for tilrettelegging av behandling, pleie og omsorg for den største og raskest voksende aldringssykdommen. Det innsamlede materialet vil representere en betydelig database for videre forskning på demenssykdommene.